Norske organisasjoner


Faglige - Naturvern - Interesseorg. - Nettverk - Statlige


En rekke frivillige organisasjoner arbeider med aktiv naturforvaltning. Det kan være gjennom påvirkning av offentlig forvaltning sitt arbeid, spredning av informasjon til publikum, lobbying, kartlegging, forskning eller direkte tiltak mot bevaring planter, dyr eller habitater. Mange fører også tilsyn mot overgrep i naturen, og markerer dette ved publisering (f.eks. aviser), aksjonering eller politianmeldelse.

Typisk for organisasjonene er at de får lite økonomisk støtte, og oppfattes som brysomme av forvaltningen. Mye støtte som gis er til konkrete tiltak der det forventes at organisasjonene skal bidra med dugnad og/eller egne midler, men hvor forvaltningen ønsker enerett på arbeidet. Støtte til organisasjonsarbeidet som helhet gis i meget liten utstrekning. Der dette gjøres stilles politiske krav til oppbygning og drift av organisasjonen. Det er ikke formålet eller det praktiske arbeidet som har størst betydning.

Frivillige organisasjoner kan deles inn i følgende kategorier:

Bedriftsmessige - De som driver profesjonelt og bruker økonomi som et aktivt virkemiddel i sitt arbeid. De vil ha en lønnet stab, men med mange støttespillere som hjelper til på frivillig basis (Bellona, Greenpeace, Miljøvernforbundet)

Private organisasjoner - Disse basserer arbeidet på frivillig innsats. Stab er ofte ikke lønnet, eller delvis lønnet. (Nordre Øyeren Biologiske Stasjon)

Halvåpne medlemsorganisasjoner - Foreninger som drives som hobby og på frivillig basis. Medlemmer har begrenset rettigheter, eller nye medlemmer godkjennes av foreningen selv. (f.eks. Norsk Zoologisk Forening, Nordre Øyeren Fuglestasjon)

Vanlige medlemsorganisasjoner - Foreninger som er åpne for alle som er enige i formålsparagrafen og foreningens arbeid, samt betaler kontingent. Dette inkluderer de fleste foreningene i Norge. (f.eks. Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening).


 

Web-side uten frames? Klikk her


 

Kommende artikler:

  • Politiske krav til organisasjoner ved økonomisk støtte
  • Arrogant holdning overfor frivillige organisasjoner
  • Missbruk av data samlet av frivillige organisasjoner

 
 

Oversikt over norske organisasjoner innen naturfag og naturvern


 
 

Faglige


 
 

Naturvern


 
 

Interesseorganisasjoner


 
 

Nettverk

 
 

Statlige

  • Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Norsk Institutt for Vannforskning
  • Artsdatabanken
 
 

Sist oppdatert 16. april 2019


web counter
web counter

besøkende siden 11. mars 2011

d